Algemene Voorwaarden Online Programma’s & coaching Romana Switzer

 

 Artikel 1. Inleiding en definities

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Orthomoleculair Therapeut, keto/carnivoor en foodaddiction expert en coach hierna te noemen: Romana Switzer van romanaswitzer.nl/ keto4vrouwen.nl.

1.2 Klant of consument: de persoon aan wie door de orthomoleculair therapeut, keto/carnivoor en foodaddiction expert en coach advies en coaching verleend wordt binnen het onlineprogramma dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

Romana Switzer

Rhijngeesterstraatweg 45

2341BR Oegstgeest

KvK: 86816888

 

Artikel 2. Voorwaarden deelname online programma

2.1 De onlineprogramma's Keto Carnivvoor Challenge en de Keto Carnivoor Journey en de online groepscoachings (hierna ook wel genoemd: programma's) zijn bedoeld voor vrouwen die interesse hebben in een methode voor het aanpassen van hun levensstijl om af te vallen.

2.2 In mijn programma's deel ik mijn kennis vanuit de orthomoleculaire geneeskunde, mijn specialisatie in keto, carnivoor en foodaddiction, mijn ervaring en tips om te zorgen dat je zelf je eigen verantwoordelijkheid neemt voor wat je eet en drinkt. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft. De ondersteuning staat omschreven op mijn website www.romanaswitzer.nl

2.3 Online coachgesprekken mogen maximaal 36 uur van tevoren afgezegd of verplaatst worden. In overleg of via mijn online agenda plannen we een nieuwe afspraak in. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 36 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het niet ingehaald worden.

2.4 Vragen van administratieve aard of over het programma, beantwoord ik zo snel als mijn agenda toelaat, doch uiterlijk binnen twee (2) weken.

2.5 Mocht een vraag een langere verwerkingstijd vragen, dan beantwoord ik die binnen vier (4) weken. Ik laat je in dat geval weten dat ik je bericht heb ontvangen en geef je een indicatie van wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

2.6 Romana Switzer kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot een onlineprogramma te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je in hetzelfde werkveld bezig bent en Romana Switzer er niet zeker van is dat je de opgedane informatie uit een onlineprogramma enkel voor jezelf zult gebruiken en niet commercieel zult inzetten.

 

 

Artikel 3. Welke verplichtingen zijn er?

3.1 Romana Switzer spant zich bij het uitvoeren van de overeenkomst in om jou door middel van het programma te helpen om de door jou gewenste resultaten te behalen. Romana Switzer garandeert niet dat jij deze resultaten haalt: dat kan zij niet. De verplichtingen van Romana Switzer kwalificeren dan ook als inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. Romana Switzer is er niet voor aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt.

3.2 Bij het volgen van een onlineprogramma is jouw inspanning van groot belang. Jouw eigen acties en jouw eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan.

3.3 Romana Switzer zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen uit het programma te doen. Jij draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.

3.4 Romana Switzer mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst en uit het programma uit te voeren.

3.5 Omdat je direct toegang krijgt tot het programma, is Romana Switzer deze verplichting direct nagekomen op het moment dat toegang is gegeven na online betaling. De grootste waarde van de overeenkomst zit in de content van het onlineprogramma. Extra sessies, al dan niet een besloten instagram account, besloten community, documenten, aanvullingen of andere extra’s zijn altijd bonussen en die vertegenwoordigen geen eigen waarde in het programma prijs aanbod. Daar kan dus nooit restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op welke grond dan ook.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de programma’s staan op de website www.romanaswitzer.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW en kunnen door mij aangepast worden op elk moment.

4.2 Betaling kunnen in termijnen voldaan worden wanneer dit aangegeven staat als mogelijkheid. Betaling ineens is altijd voordeliger. Termijnbedragen zullen altijd een toeslag van 20% op de prijs bij een eenmalige betaling bevatten. Over het aantal termijnen kan niet gediscussieerd worden.

4.3 Als jij in het bestelproces de bestelling hebt afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting. Je bent dan verplicht om de volledige programmaprijs die op dat moment geldt te voldoen.

4.4 Als je in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet op tijd voldoet, mag Romana Switzer jouw toegang tot het programma tijdelijk blokkeren (opschorten). Zodra je de termijnbetaling hebt voldaan, krijg je weer toegang.

4.5 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s.

4.5 Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat jij zelf tijd en ruimte inruimt om het online programma te volgen in de periode dat jij toegang hebt. Zodra jij het programma hebt gekocht, ontvang je direct toegang en zal de toegangstijd ingaan.

4.6 Wettelijke uitzondering op herroepingsrecht. Omdat Romana Switzer online programma's verkoopt (digitale producten waarvan de gehele content van deze online aankoop binnen 14 dagen beschikbaar wordt gesteld) vervalt het herroepingsrecht (het recht op 14 dagen kosteloos herroepen op online aankopen).

 

Artikel 5 Gebruik materialen en content (video’s, downloads, recepten/bundel, weekmenu’s, mailtjes etc.)

5.1 De teksten van alle content uit het programma en de mailtjes heb ik ontwikkeld en geschreven en is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen, te gebruiken of op te nemen in een eigen programma of cursus, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

 

 

Artikel 6 Materialen en content

6.1 Tijdens en na het programma kun je gebruikmaken van alle bronnen die het programma bied. Je bent zelf verantwoordelijk de content op tijd te bekijken en eventueel te downloaden voor het moment je geen toegang meer tot het programma hebt. Voor de meeste programma’s geldt: duur programma + zelfde duur extra toegang. Voorbeeld: bij een programma van 4 weken behoud je 8 weken toegang. In totaal heb je dan 8 weken de tijd om alle content te bekijken en downloaden, opdrachten te maken en al dan niet aan te sluiten en/of gebruik te maken van online coachsessies en de online community. Bij elk programma staat in de beschrijving en op de verkooppagina nadrukkelijk aangegeven hoe lang je toegang tot het programma hebt.

6.2 Romana Switzer is niet verantwoordelijk voor niet bekeken, niet gedownloade content en / of niet behaalde resultaten. Nadat de toegang tot het programma voor jou vervallen is, heb jij geen recht meer op materialen en/of niet bekeken content.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van Romana Switzer, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door te mailen naar [email protected]. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren. En als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

7.4 Ik reageer uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van je klacht.

7.5 Ik handel een klacht binnen vier (4) weken af.

7.6 Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan word je hiervan binnen twee (2) weken na het indienen van je klacht op de hoogte gesteld en zal ik het uitstel toelichten. Ik streef ernaar binnen acht (8) weken uitsluitsel te geven.

7.7 Ik registreer je klacht en zal die twee (2) jaar bewaren.

7.8 Ik behandel je klacht vertrouwelijk.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Ik heb het recht de overeengekomen afspraken op te schorten, als ik door omstandigheden, die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik bij het sluiten van de overeenkomst niet of de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.3 Het advies en/of de coaching van Romana Switzer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Romana Switzer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de consument van door Romana Switzer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Romana Switzer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Romana Switzer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Romana Switzer nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Romana Switzer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Romana Switzer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van het onlineprogramma voor waar de consument het op dat moment heeft aangekocht. Romana Switzer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

8.4 Romana Switzer deelt in haar onlineprogramma nimmer medisch advies. Alle adviezen zijn gericht op het behalen van resultaten. Het onlineprogramma en coaching zijn bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk. De consument is altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate beslissingen met betrekking tot de eigen gezondheid. Twijfelt zij daaraan, slikt zij medicijnen of is de consument onder behandeling van een arts of specialist, dan is het altijd de eigen verantwoordelijkheid van de consument eerst overleg te plegen met hen voordat zij aan de slag gaat met de tips en adviezen uit het onlineprogramma en coaching. De adviezen, opdrachten, recepten en weekmenu's zijn met zorg opgesteld en gericht op afvallen, nimmer is Romana Switzer aansprakelijk voor eventuele fouten en / of onvolkomenheden, noch de gevolgen hiervan.

 

Artikel 9 Wat we verder afspreken over het onlineprogramma

9.1 Romana Switzer maakt voor het aanbieden van haar onlineprogramma gebruik van software van derden (leveranciers). Romana Switzer is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. Romana Switzer kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

9.2 Toegang tot het onlineprogramma is persoonsgebonden en elk onlineprogramma kan met één account worden gevolgd: de toegang is alleen geldig voor jou. Je mag de informatie dus niet delen met anderen die geen toegang hebben.

9.3 Romana Switzer kan de inhoud van een onlineprogramma op elk moment wijzigen (door het programma uit te breiden, onderdelen in te perken of op een andere manier aanpassen).

9.4 Het delen van screenshots/foto’s van recepten op socialmedia met naamsvermelding van Romana Switzer is toegestaan. Het delen van volledige recepten is niet toegestaan. Screenrecordings van het onlineprogramma mag je niet maken of delen.

 

Artikel 10 Privacy

10.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Romana Switzer en de consument in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument. Romana Switzer houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de AVG stellen.

 

Artikel 11 Overig

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement van rechtbank Rotterdam.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Romana Switzer bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Ga terug
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.